Bewindvoering

Wat is Bewindvoering?

U blijkt niet (meer) in staat te zijn om uw financiële belangen zelf naar behoren te kunnen behartigen. Hierdoor kunnen ernstige financiële problemen ontstaan. Om u tegen zichzelf of de buitenwereld te beschermen kan beschermingsbewind een uitkomst bieden. Bij beschermingsbewind krijgt u een bewindvoerder toegewezen die de financiële zaken voortaan zal regelen.

 Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en zorgt er onder andere voor dat de vaste lasten worden voldaan. De bewindvoerder zorgt er tevens voor dat de kans op nieuwe schulden kleiner wordt en dat er een oplossing wordt gezocht voor bestaande schulden indien deze aanwezig zijn. 

Daarnaast adviseert de bewindvoerder u over hoe u uw inkomsten kunt vergroten en uw uitgaven kunt verlagen. De bewindvoerder zorgt er tevens voor dat u alle mogelijke voorzieningen benut zoals o.a. bijzondere bijstand, zorg/huur toeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en doet hij indien nodig aangifte van de inkomstenbelasting.

 Voor wie is beschermingsbewind?

 Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarige personen die tijdelijk of permanent niet in staat zijn om hun financiële belangen goed te behartigen.

Hoe lang duurt beschermingsbewind?

De duur van het beschermingsbewind is afhankelijk van uw situatie en kan tijdelijk of permanent zijn. De kantonrechter beoordeelt periodiek hoe lang het bewind duurt. Uitgangspunt van DIT Bewindvoering is dat het bewind zo kort mogelijk duurt en dat dit zo spoedig mogelijk wordt opgeheven zodra u weer zelf in staat bent om uw financiële belangen te behartigen. U kunt zelf verzoeken om opheffing van het bewind, de bewindvoerder kan hier eveneens een verzoek toe indienen. De kantonrechter beoordeelt uiteindelijk of de omstandigheden dusdanig zijn gewijzigd dat het bewind kan worden opgeheven.

 Wat kost beschermingsbewind?

De kosten van beschermingsbewind worden op voorspraak van de Minister van Justitie jaarlijks door het landelijk overleg kantonrechters vastgesteld. U kunt de tarieven terugvinden op deze website. Indien uw inkomen op bijstandsniveau ligt zal er bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de gemeente, de kosten worden dan volledig of gedeeltelijk middels bijzondere bijstand voldaan. 

Wie kan beschermingsbewind aanvragen?

U kan zelf beschermingsbewind aanvragen. Ook uw partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ooms en tantes. Daarnaast kan de directeur van een zorginstelling en uw hulpverlener een aanvraag indienen.

 In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als uw familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen uw familie te zeer zou schaden.

 Hoe kan ik me aanmelden voor beschermingsbewind?

U kunt zich bij DIT Bewindvoering aanmelden voor beschermingsbewind via het contactformulier. U kunt zich ook telefonisch aanmelden, wij zullen dan in het kort telefonisch met u doornemen of u in aanmerking komt voor beschermingsbewind. Indien u tot onze doelgroep behoort zullen we vervolgens een afspraak in plannen voor een aanmeldgesprek bij u thuis. 
Voor beschermingsbewind is een indicatie nodig waaruit blijkt dat u niet zelf in staat bent om uw financiën te beheren. Dit kan een verklaring zijn van een arts, psycholoog of maatschappelijk werker.  

 Het beschermingsbewind moet vervolgens worden aangevraagd bij de kantonrechter. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. De bewindvoerder van DIT Bewindvoering dient het verzoek bij de Rechtbank in. Zodra de kantonrechter uw zaak in behandeling heeft genomen zult u worden uitgenodigd voor een zitting bij het kantongerecht. De bewindvoerder zal u hierbij ondersteunen en tijdens deze zitting aanwezig zijn. 

Verantwoording bewindvoerder aan kantonrechter

DIT Bewindvoering staat onder toezicht van het kantongerecht. De bewindvoerder dient jaarlijks rekening & verantwoording af te leggen aan de kantonrechter over uw financiële situatie en de werkzaamheden die hieromtrent hebben plaatsgevonden door de bewindvoerder.